Klimat

Autor: ccc , 15.08.2008, 22:39

Klimat to całokształt stanów pogody właściwych danej miejscowości i przeciętny przebieg rocznego rytmu ich zmian w obrębie dłuższego okresu czasu2. W Rymanowie Zdroju obserwacje i pomiary klimatyczne prowadzono w latach 1956-65. Stacja meteorologiczna znajdowała się w południowej części uzdrowiska, koło basenu kąpielowego. Przebieg poszczególnych elementów klimatycznych uwarunkowany jest wieloma czynnikami, z których najważniejszą rolę odgrywają: położenie geograficzne, napływające masy powietrza, wysokość bezwzględna, ukształtowanie powierzchni i ekspozycja terenu. Rymanów położony jest we wschodniej części karpackiej dzielnicy klimatycznej, z przewagą wpływów kontynentalnych nad oceanicznymi. Klimat okolic Rymanowa, podobnie jak i całego Beskidu Niskiego oraz Bieszczadów Zachodnich, kształtowany jest głównie przez masy powietrza polarno – morskiego (63 % dni w roku) i powietrza polarno – kontynentalnego ( 26 %). Pozostałe masy pojawiają się rzadziej, np. powietrze arktyczne - 8 %, zwrotnikowe - 3 % dni w roku. Każda z mas posiada odmienną charakterystykę meteorologiczną, kształtuje zatem swoisty typ pogody. Częstotliwość pojawiania się poszczególnych mas w różnych porach roku jest rozmaita. Przykładowo powietrze arktyczne pojawia się głównie w miesiącach zimowych i wiosennych (np. w maju, co piąty dzień obserwuje się powietrze arktyczne), powodując znaczne spadki temperatury, zwłaszcza w dolinach i kotlinach. Powietrze polarno - kontynentalne przynosi dobre warunki pogodowe, a prawdopodobieństwo jego napływu jest największe w zimie i na wiosnę3.

Widocznym efektem ścierania się ze sobą mas powietrza o różnej wilgotności i temperaturze jest zjawisko zachmurzenia. Średnie roczne zachmurzenie w uzdrowisku sięga 60 % pokrycia nieba przez chmury. Liczba dni pochmurnych (zachmurzenie ponad 80 %) jest najwyższa w grudniu (18,5 %), największymi wartościami dni pogodnych (zachmurzenie mniejsze niż 20 %) odznaczają się wrzesień i październik (przeciętnie po 8 – 9 %).

W związku z położeniem Rymanowa w Beskidzie Niskim, największym obniżeniu równoleżnikowej bariery orograficznej Karpat, występują tu wiatry typu fenowego - tzw. rymanowskie. Mechanizm ich powstawania wymaga takiego spadku ciśnienia po jednej stronie bariery górskiej, aby powietrze znajdujące się po drugiej stronie zmuszone było do wznoszenia się i przekraczania przeszkody.4 Powstają one najczęściej po okresie pięknej wyżowej pogody, kiedy antycyklon znad gór zaczyna się odsuwać w kierunku wschodnim, a od zachodu zbliża się zatoka niskiego ciśnienia. Region dostaje się wtedy w strefę dużych gradientów ciśnienia, co wywołuje wzmożony przepływ powietrza z południa. Z chwilą nadejścia frontu atmosferycznego i przerwania spadku ciśnienia, wiatr halny przestaje istnieć. Następuje zmiana kierunku wiatru na zachodni i zazwyczaj rozpoczyna się kilkudniowy okres opadów.5 Wiatry te wieją z sektora południowego lub południowo - zachodniego (41 % rozkładu kierunków), a ich ukierunkowanie jest w bardzo dużym stopniu modyfikowane przez południkowy ciąg dolin: Przełęcz Beskid (581 m) w głównym grzbiecie Karpat nad Czeremchą - dolina Bielczy - dolina Chyżego i Daliówki - dolina Taboru. Zespół tych podłużnych obniżeń powoduje zbieżność linii prądów powietrznych i sprzyja wzrostowi prędkości wiatrów, tworząc tzw. „efekt tunelowy”. Ich siła nierzadko dochodzi do (ok. 70 km/h), a z reguły przekracza 10 m/s.

Wiatry fenowe występują przede wszystkim w półroczu jesienno - zimowym. Są to ciepłe i suche - na skutek spadania po stokach górskich powietrze ogrzewa się o ok.100C /100 m. wysokości, co w zimie prowadzi do gwałtownego zaniku pokrywy śnieżnej.


wiatry.gif (4395 bytes)

Schemat 1. Kierunki wiatrów[1]Przewodnim i kompleksowym wskaźnikiem zróżnicowania stosunków klimatycznych w górach jest średnia temperatura roczna, która wykazuje powiązanie z wieloma innymi elementami klimatu.7 Przeciętna temperatura roku w uzdrowisku wynosi 6,50C.

Miesiącem najchłodniejszym jest luty (- 4,30 C), najcieplejszym lipiec (16,30C). Charakterystykę stosunków termicznych uzupełniają ponadto wartości ekstremalne: absolutne maksimum przypada na czerwiec (32,40 C), absolutne minimum na marzec (-32,90C). Najwyższą średnią liczbę dni z temperaturą maksymalną wyższą od 250C obserwuje się w lipcu (9,2), z temperaturą minimalną niższą od –10 0C w lutym (9,9).temperatura.gif (7994 bytes)

Schemat 2. Średnie miesięczne temperatury8Długość okresu bezprzymrozkowego zależy przede wszystkim od wysokości bezwzględnej i rodzaju formy terenowej. W Rymanowie przeciętny czas jego trwania wynosi 133 dni (od 20 V do 30 IX). Niekiedy w obniżeniu Dołów Jasielsko - Sanockich (okolica Rymanów - Klimkówka – Wróblik) obserwuje się zjawisko inwersji temperatury, czyli odwrócenia jej normalnego przebiegu – następuje wzrost temperatury w miarę wzrostu wysokości. Z inwersją mamy do czynienia w czasie pogody wyżowej, kiedy wychłodzone powietrze jako cięższe spływa w obniżenia i tam się gromadzi. Zastoiska takie wypełniają wtedy mgły radiacyjne, tworzące tzw. „morza mgieł ”. Zjawisko to, dość często występujące w wyższych partiach gór, relatywnie rzadko możemy obserwować z północnych stoków Mogiły i Zamczyska, gdy mgły radiacyjne wypełniają Doły Jasielsko - Sanockie między Beskidem Niskim a Pogórzem.

Roczne sumy opadów są w górach wyższe niż na obszarach sąsiednich, położonych niżej. Przeciętna wielkość opadów w uzdrowisku wynosi 816,6 mm (średnio w Karpatach 600 – 700 mm).W przebiegu rocznym maksimum przypada na miesiące letnie (lipiec 121,5 mm i sierpień 118,6 mm). Wielkości opadów w tych miesiącach są często wyższe niż w niektórych wyższych partiach Beskidu Niskiego czy obniżeniach śródgórskich, gdyż powstają one najczęściej przy spiętrzaniu się wilgotnych mas powietrza napływających z północy i północnego zachodu. Minimum opadów występuje w miesiącach pierwszego kwartału roku (np. w styczniu 32,7 mm), co jest charakterystyczne dla wszystkich niższych polskich gór, oraz w październiku (42,8 mm). Najmniej dni z opadami przypada na wrzesień i październik: 11,8 i 9,1 mm, najwięcej na okres od maja do sierpnia - powyżej 14 w miesiącu.

Średnio przez ok. 90 dni w roku notuje się w Rymanowie pokrywę śnieżną. Maksymalna jej grubość, co jest charakterystyczne dla niższych partii gór, przypada na luty (73 cm). Narciarzy zainteresuje średnia liczba dni z pokrywą śnieżną grubszą niż 10 cm. Wynosi ona (w rozbiciu na miesiące): XII - 9,4 cm, I - 14,6 cm, II - 17,8 cm, III 12,7 cm.

W omawianym regionie, obejmującym Beskid Niski i Pogórze Bukowskie, biorąc pod uwagę zróżnicowanie wysokościowe średniej rocznej temperatury i związanych z nią elementów klimatu, można wyróżnić dwa piętra fenologiczno - klimatyczne: umiarkowanie chłodne o wieloletniej temperaturze roku (+40C - +60C) w części południowej (górskiej) i umiarkowanie ciepłe (+60C - +80C) w części północnej (podgórskiej).

Pod względem fitogeograficznym okolice Rymanowa zalicza się do podokręgu Beskidu Niskiego. Dzisiejsza szata roślinna Beskidu Niskiego ukształtowała się w wyniku długotrwałego oddziaływania klimatu, podłoża skalnego i gospodarki człowieka. Śledząc rozwój tutejszej flory od plejstocenu, zauważymy zmiany w składzie gatunkowym drzewostanów oraz zmiany w przebiegu górnej granicy lasu. W czasie ostatniego zlodowacenia, tzw. bałtyckiego (ok.70 000 lat BP), dominowały lasy sosnowo - modrzewiowe, a górna granica lasu przebiegała na wysokości około 500 metrów. Reliktem z tych czasów miał być krzew kosodrzewiny rosnący do początku lat osiemdziesiątych na Kornutach w paśmie Magury Wątkowskiej.

Współczesny skład lasów ukształtował się w holocenie na przełomie okresu atlantyckiego i suborealnego (ok. 2500 lat BP), kiedy wraz ze zwilgotnieniem klimatu coraz większą rolę w szacie leśnej zaczęły odgrywać: buk i jodła, a także grab. Zmiany antropogeniczne sięgają XIII w. W pierwszych stuleciach związane były z karczunkiem lasów i zdobywaniem nowych terenów pod uprawę, a w ostatnich dwóch z eksploatacją przemysłową. Znacznym przeobrażeniom szata roślinna całych polskich Karpat Środkowych i Wschodnich uległa po ostatniej wojnie, kiedy po wysiedleniach ludności łemkowskiej i bojkowskiej (ukraińskiej), dał się obserwować proces wtórnego dziczenia przyrody. Opuszczone przez człowieka tereny rolne nad potokami i rzekami zajęła olsza szara, a pola płożone wyżej i śródleśne polany zalesiono przedplonową sosną.

W otoczeniu Rymanowa Zdroju, równolegle do podziału fizyczno - geograficznego - fenologiczno - klimatycznego, wyróżnić można dwa piętra florystyczne: piętro pogórza (do wysokości 550 m) i piętro regla dolnego. Pierwotna szata roślinna pierwszego z pięter to głównie lasy dębowo - grabowe, które nie zachowały się. Obszary leżące w dolinach rzek, zwłaszcza terasy zalewowe oraz podmokłe obniżenia zajmują łęgowe laski olszynowe i zarośla wiklinowe.

Wyższe części regionu, w związku z surowszym klimatem, zajmują lasy regla dolnego, w którym dominują drzewostany: bukowe (31,4 %), jodłowe (27,3 %) i sosnowe (24,0 %).9 Duży udział jodły w tutejszych drzewostanach wiąże się z naturalnym brakiem świerka, który w swym północno - wschodnim zasięgu tworzy szeroką dysjunkcję między dolinami Wisłoki i Osławy. Piękne drzewostany jodłowe zachowały się na północnych stokach Mogiły i na Å»abiej Górze.

Udział lasów sosnowych w ogólnej powierzchni drzewostanów w Beskidzie Niskim jest najwyższy w całych Karpatach Zewnętrznych. Znaczne obszary zajmują jednak drzewostany o charakterze przejściowym, tzw. drzewostany przedplonowe, podlegające obecnie przebudowie na drzewostany z udziałem jodły i buka. Piękny przykład takiego przekształcenia znajdujemy na południe od Wołtuszowej w najwyższych partiach góry Dział (673 m i 668 m). Najwyższa


~Gość ogIuVEVON
21.09.2014, 00:11
Перевод Google X-вспышек солнечный цикл 24: Там было всего несколько рентгеновских вспышек с начала нового солнечного цикла 24. Here is a complete list so far, all in 2011: Feb. 15 (X2), March 9 (X1), Aug. 9 (X7), Sept. 6 (X2), Sept. 7 (X2). Вот полный список до сих пор все в 2011 году: 15 февраля (Х2), 9 марта (X1), 9 августа (X7), 6 сентября (Х2), 7 сентября (X2). Before these five, the proievus X-flare occured on Dec.14, 2006, (X1) during old Solar Cycle 23. До этих пяти, предыдущий X-вспышка произошла на Dec.14, 2006, (X1) в старые солнечный цикл 23. источник
~Gość 7rrCvW97M
23.09.2014, 09:15
About two thirds of the White House Press Corps are <a href="http://fxfjvoxiahh.com">falnilg</a> all over themselves to praise the new guy and thank God the old guy is gone. We are so screwed!
~Gość ZqTSNN4Eadt
25.09.2014, 01:56
I <a href="http://ytgajxuyjh.com">supsope</a> that sounds and smells just about right.
~Gość vmdkJmoLDn
25.09.2014, 04:22
Wow, your post makes mine look feeelb. More power to you! http://znzaetzzqtj.com [url=http://qajpri.com]qajpri[/url] [link=http://kgbpkv.com]kgbpkv[/link]
~Gość p2r1U1YmWk
27.09.2014, 03:34
Thikning like that shows an expert at work http://weicosk.com [url=http://nwqaedqla.com]nwqaedqla[/url] [link=http://iupbroofzo.com]iupbroofzo[/link]
~Gość eboraoo
6.03.2019, 08:28
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
~Gość ecueriviwah
6.03.2019, 13:17
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
~Gość svdsvds
17.01.2021, 10:56
Prime rate is applied, but companies with low credit ratings have a certain interest rate here. <a href="http://xn--o80b27i69npibp5en0j.vom77.com">온라인카지노</a>

Dodaj Komentarz
Bold italicize underline code quote Autor

przepisz kod z obrazka

baner3
0.14313006401062