4346 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 15.08.2008, 22:43
Rymanów miasto i uzdrowisko znajdują się w powiecie krośnieńskim województwa podkarpackiego. Położone są w dolinie rzeki Tabor, dopływie Wisłoka, lokalnie w górnym biegu Tabą, a w dolnej Morwawą.
Autor: ccc
4088 | Komentarzy(3) | Ocena(0) | 15.08.2008, 22:41
Lokacja miasta na prawie magdeburskim miała miejsce w 1376 roku dzięki zabiegom księcia śląskiego Władysława Opolczyka, namiestnika króla Ludwika Węgierskiego. Początkowo miasto nosiło nazwę \"Ladisslavia\", utworzoną od imienia jego założyciela.
Autor: ccc
5117 | Komentarzy(8) | Ocena(1.00) | 15.08.2008, 22:39
Klimat to całokształt stanów pogody właściwych danej miejscowości i przeciętny przebieg rocznego rytmu ich zmian w obrębie dłuższego okresu czasu2. W Rymanowie Zdroju obserwacje i pomiary klimatyczne prowadzono w latach 1956-65. Stacja meteorologiczna znajdowała się w południowej części uzdrowiska, koło basenu kąpielowego.
Autor: ccc
4476 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 15.08.2008, 22:35
W ścisłej zależności od podłoża skalnego, warunków klimatycznych, szaty roślinnej oraz działalności człowieka pozostaje powłoka glebowa. W zależności od rozwoju procesu glebotwórczego, w okolicy Rymanowa można wyróżnić trzy typy gleb: gleby o początkowym stadium rozwoju profilu glebowego, gleby brunatne i mady.
Autor: ccc
4160 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 15.08.2008, 22:34
Główną rzeką omawianego obszaru jest lewy dopływ Wisłoka - Tabor, który w swym dolnym biegu jest również zwany Morwawą. Źródła cieku położone są pod Osiecznikiem (633 m) na terenie wsi Królik Polski na wysokości 52 0 – 55 0 13’, ok. 4,5 km na południowy zachód od Rymanowa Zdroju. Całkowita długość rzeki równa jest 27,9 km (w tym odcinek powyżej uzdrowiska – 0,8 km), powierzchnia dorzecza 109,2 km 2 (powierzchnia zlewni powyżej uzdrowiska - 37,1 km 2), średni spadek 8,4 promila.
Autor: ccc
baner3
0.08350396156311