Transformers

Autor: rocky , 25.03.2008, 18:01

Transformers Dawno, dawno temu, na odleg³ej planecie zwanej Cybertron toczy³a siê wojna pomiêdzy zwa¶nionymi ze sob± rasami robotów ? Autobotów, prowadzonych przez prawego i wspania³ego Optimusa, oraz z³owieszczych Deceptikonów, których liderem jest m¶ciwy i siej±cy panikê nawet w swych szeregach Megatron... Powodem walk by³ Allspark, mityczny talizman, którego posiadanie dawa³o nieskoñczon± moc. Autoboty postanawiaj± wywie¼æ talizman z Cybertronu. Jako miejsce jego spoczynku wybieraj± Ziemiê. Megatron dowiaduje siê o tym i postanawia sam na w³asn± rêkê odszukaæ talizman, jednak z braku wystarczaj±cej mocy spada do Oceanu Arktycznego. Po latach robota odnajduje kapitan Witwicky (William Morgan Sheppard). Megatron po rozmro¿eniu resztkami mocy przekazuje na Cybertron informacje, gdzie znajduje siê Allspark i przeistacza siê w okrêt, na którym kapitan podró¿owa³ przez resztê swego ¿ycia.
Wiek pó¼niej Sam Witwicky (Shia LaBeouf) postanawia kupiæ swój pierwszy samochód. Jest w szoku, kiedy okazuje siê, ¿e samochód to w rzeczywisto¶ci Bumblebee ? Autobot, którego zadanie polega na ochronie Sama i mapy do miejsca spoczynku Allsparka w oczekiwaniu na przybycie pozosta³ych Autobotów. Robot nie jest jedynym zes³anym na Ziemiê ? na pustyni w Katarze, Deceptikony Blackout oraz Scorponok zaatakowa³y amerykañsk± bazê wojskow±, zmuszaj±c tym do wys³ania przez Pentagon tajnych agentów z Sektora Siódmego do pojmania egzemplarzy obcej rasy?.
Sam wraz z jego dziewczyn± Mikael± (Megan Fox) znajduj± siê w samym centrum dzia³añ wojennych.


[b]DVDRip LektorPL[/b]

[code]http://rapidshare.com/files/100996327/film.part1.rar
http://rapidshare.com/files/101008501/film.part2.rar
http://rapidshare.com/files/101021074/film.part3.rar
http://rapidshare.com/files/101034454/film.part4.rar
http://rapidshare.com/files/101047163/film.part5.rar
http://rapidshare.com/files/101060372/film.part6.rar
http://rapidshare.com/files/101073346/film.part7.rar
http://rapidshare.com/files/100992290/film.part8.rar[/code]


Dodaj Komentarz
Bold italicize underline code quote Autor

przepisz kod z obrazka

baner3
0.1899619102478