3828 | Komentarzy(3) | Ocena(0) | 15.08.2008, 22:41
Lokacja miasta na prawie magdeburskim miała miejsce w 1376 roku dzięki zabiegom księcia śląskiego Władysława Opolczyka, namiestnika króla Ludwika Węgierskiego. Początkowo miasto nosiło nazwę \"Ladisslavia\", utworzoną od imienia jego założyciela.
Autor: ccc
4854 | Komentarzy(8) | Ocena(1.00) | 15.08.2008, 22:39
Klimat to całokształt stanów pogody właściwych danej miejscowości i przeciętny przebieg rocznego rytmu ich zmian w obrębie dłuższego okresu czasu2. W Rymanowie Zdroju obserwacje i pomiary klimatyczne prowadzono w latach 1956-65. Stacja meteorologiczna znajdowała się w południowej części uzdrowiska, koło basenu kąpielowego.
Autor: ccc
4221 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 15.08.2008, 22:35
W ścisłej zależności od podłoża skalnego, warunków klimatycznych, szaty roślinnej oraz działalności człowieka pozostaje powłoka glebowa. W zależności od rozwoju procesu glebotwórczego, w okolicy Rymanowa można wyróżnić trzy typy gleb: gleby o początkowym stadium rozwoju profilu glebowego, gleby brunatne i mady.
Autor: ccc
3915 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 15.08.2008, 22:34
Główną rzeką omawianego obszaru jest lewy dopływ Wisłoka - Tabor, który w swym dolnym biegu jest również zwany Morwawą. Źródła cieku położone są pod Osiecznikiem (633 m) na terenie wsi Królik Polski na wysokości 52 0 – 55 0 13’, ok. 4,5 km na południowy zachód od Rymanowa Zdroju. Całkowita długość rzeki równa jest 27,9 km (w tym odcinek powyżej uzdrowiska – 0,8 km), powierzchnia dorzecza 109,2 km 2 (powierzchnia zlewni powyżej uzdrowiska - 37,1 km 2), średni spadek 8,4 promila.
Autor: ccc
2306 | Komentarzy(2) | Ocena(5.71) | 25.03.2008, 18:01
Dawno, dawno temu, na odleg³ej planecie zwanej Cybertron toczy³a siê wojna pomiêdzy zwa¶nionymi ze sob± rasami robotów ? Autobotów, prowadzonych przez prawego i wspania³ego Optimusa, oraz z³owieszczych Deceptikonów, których liderem jest m¶ciwy i siej±cy panikê nawet w swych szeregach Megatron...
Autor: rocky
2271 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:58
M³ody Bruce Wayne (Christiane Bale) by³ ¶wiadkiem morderstwa dokonanego na jego rodzicach. To traumatyczne prze¿ycie odcisnê³o na nim trwa³e piêtno. Marzy tylko o zem¶cie, jednak musi poczekaæ z realizacj± swoich planów. Udaje siê na wschód, gdzie szuka pomocy u mistrza ninja Ra\'s Al- Ghula. Po powrocie do Gotham City w piwnicy swojej posiad³o¶ci odnajduje kostium, który odmieni ca³e jego ¿ycie. Od tej chwili stanie siê kim¶ innym _ Batmanem.
Autor: rocky
2213 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:53
Tango to elegancki policjant intelektualista, nosz±cy drogie garnitury. Cash jest jego przeciwieñstwem. Szef mafii Yves Perret postanawia zem¶ciæ siê na nich za przeszkadzanie w interesach. Nie zamierza ich zabiæ, lecz upokorzyæ. Nakazuje swemu wspó³pracownikowi, Requinowi, by ¶ci±gn±³ policjantów w pu³apkê. Zostaj± oskar¿eni o zamordowanie agenta FBI. Skazani, trafiaj± do tego samego wiêzienia, sk±d udaje im siê uciec. Postanawiaj± rozprawiæ siê z lud¼mi, którzy wrobili ich w morderstwo.
Autor: rocky
2211 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:50
10000 lat temu jedna burza zmieni³a oblicze naszej planety. Czy mo¿e siê to powtórzyæ?
Klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid) od dawna przepowiada³ nadej¶cie kolejnej epoki lodowcowej, ale nawet nie przypuszcza³, ¿e stanie siê to jeszcze za jego ¿ycia. Gdy gwa³towne zmiany klimatyczne powoduj± klêski ¿ywio³owe na niespotykan± dot±d skalê, a ca³ym globem wstrz±saj± gigantyczne trzêsienia ziemi, huragany i powodzie, Hall okazuje siê jedynym cz³owiekiem, który mo¿e ocaliæ ¶wiat stoj±cy u progu zag³ady. Przekonuje w³adze, by og³osi³y ewakuacjê ca³ego kraju i wyrusza do skutego lodem Nowego Jorku, by odnale¼æ swego zaginionego syna, Sama (Jake Gyllenhall).
Autor: rocky
1 ... 21 22 23 24 25
baner3
0.081417083740234