3360 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:41
Na ziemi w ci±gu wieków, niezauwa¿one przez ludzi, wyros³y dwie rywalizuj±ce ze sob± rasy: arystokratyczne, dobrze wykszta³cone Wampiry oraz brutalni i siej±cy grozê Lykanie.
Dla ludzko¶ci ich istnienie jest tylko cieniem legendy. Dla siebie nawzajem s± oni jednak nieprzejednanymi i ¶miertelnymi wrogami. Ich celem jest ca³kowita eliminacja przeciwnika.
Piêkna i przebieg³a Selena (Kate Beckinsale), wywodz±ca siê z rodu Wampirów, odkrywa tajemnicê, która mo¿e mieæ ¶miertelne konsekwencje zarówno dla Wampirów, jak i Lykanów.
Autor: rocky
3355 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:39
Bruce Willis i Damon Wayans graj± dedektywów, którzy prowadz± na w³asn± rêkê ¶ledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa. Trafiaj± na ¶lad afery zwi±zanej ze ¶rodowiskiem zawodowego futbolu. Na jaw wychodzi fakt przekupstwa znanych polityków przez w³a¶ciciela dru¿yny pi³karskiej. Od tej pory ich jedynym zadaniem jest prze¿yæ! Ostatniego Skauta zrealizowali specjali¶ci od filmów akcji: re¿yser Tony Scott (Top Gun), producent Joel Silver (Szklana Pu³apka, Zabójcza Broñ, Cz³owiek Demolka). Ca³o¶æ doprawili szczypt± zwariowanego humoru.
Autor: rocky
3305 | Komentarzy(5) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:35
\"Sahara\" jest ekranizacj� bestsellerowej powie�ci Clive\'a Cusslera. Jej bohater, Dirk Pitt (Matthew McConaughey) odkrywa star� monet�, kt�ra mo�e mu wskaza� drog� do bezcennego skarbu, ukrytego w piaskach Sahary. Na swojej drodze Pitt i jego towarzysz Al Giordino (Steve Zahn) spotykaj� doktor Ev� Rohas (Penelope Cruz), kt�ra chce odkry� �r�d�a epidemii zagra�aj�cej Afryce. Odwa�na tr�jka po��czy swe si�y, aby uj�� z �yciem z r�nych zasadzek i umkn�� �ledz�cym ich oddzia�om specjalnym.
Autor: rocky
3315 | Komentarzy(3) | Ocena(5.00) | 25.03.2008, 17:29
Dla ambitnego prawnika Fletchera Reede\'a (Jim Carrey) k³amstwo jest czym¶ naturalnym. Jego jedynym celem jest wygranie kolejnej sprawy. Aby to osi±gn±æ, na sali s±dowej ucieka siê do najbardziej wymy¶lnych podstêpów. Niestety, równie¿ w ¿yciu osobistym bez przerwy oszukuje. Wada ta wyra¼nie przeszkadza jego synkowi, Maksowi (Justin Cooper). W czasie urodzinowego przyjêcia ch³opiec wypowiada ¿yczenie. Chce, aby tata chocia¿ przez jeden dzieñ mówi³ tylko prawdê. Nieoczekiwanie jego marzenie siê spe³nia. Komplikuje to ¿ycie Reede\'a, który odt±d nie potrafi sk³amaæ.
Autor: rocky
3236 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:23
Szeryf Pete (Wesley Snipes) wraz ze swoim bratem Terrym (Malcolm-Jamal Warner) eskortuje skazañca do wiêzienia. Podczas podró¿y samolotem dochodzi do zamachu, który przeprowadzony jest przez grupê skoczków spadochronowych. Terry ginie, a wiêzieñ znika bez ¶ladu. Na Peta padaj± oskar¿enia mówi±ce, ¿e to on pomóg³ w ucieczce skazañca. W koñcu zostaje pozbawiony odznaki policjanta.
Autor: rocky
4469 | Komentarzy(18) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:19
Film oparty o komiks \"Hellblazer\" z wydawnictwa DC/Vertigo opowiada historie John\'a Constantine\'a lekcewa¿±cego detektywa posiadaj±cego nadprzyrodzon± moc, któr± otrzyma³ po powrocie z piek³a. Constantine rozpoczyna pracê z sceptyczn± policjantk± Angela Dodson (Weisz), aby rozwi±zaæ tajemnicze samobójstwo jej siostry bli¼niaczki (tak¿e granej przez Weisz), ¶ledztwo prowadzi ich przez ¶wiat demonów i anio³ów, który istnieje pod przykrywk± Los Angeles.
Autor: rocky
1 ... 22 23 24 25
baner3
0.049538135528564