2829 | Komentarzy(3) | Ocena(0) | 17.08.2008, 15:42
Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 52-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono wczoraj, na skraju lasu w Bziance, w gminie Rymanów.
O ujawnieniu zwłok Policja została powiadomiona ok. godz. 17.40. Na miejsce została niezwłocznie skierowana grupa operacyjno - dochodzeniowa.
Autor: rocky
2645 | Komentarzy(0) | Ocena(5.00) | 17.08.2008, 15:37
Policjanci z komisariatu w Rymanowie wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w jednej z miejscowych firm. Podczas robót montażowych, pracownik spadł z rusztowania na betonową posadzkę.
Autor: rocky
3017 | Komentarzy(0) | Ocena(0) | 17.08.2008, 15:11
W dniu 15.03.2008 o godz: 1:08 w nocy Straż pożarna została wezwana do pożaru drewnianego domu niezamieszkałego wolno-stojącego, w Rymanowie na ul. Kolejowej...
Autor: rocky
3939 | Komentarzy(0) | Ocena(0) | 17.08.2008, 15:07
Uczestniczące w wypadku drogowym bmw, po zderzeniu z fordem rozpadło się na dwie części. Wiele wskazuje na to, że samochód był zespawany z dwóch połówek.
Autor: rocky
2265 | Komentarzy(2) | Ocena(5.71) | 25.03.2008, 18:01
Dawno, dawno temu, na odleg³ej planecie zwanej Cybertron toczy³a siê wojna pomiêdzy zwa¶nionymi ze sob± rasami robotów ? Autobotów, prowadzonych przez prawego i wspania³ego Optimusa, oraz z³owieszczych Deceptikonów, których liderem jest m¶ciwy i siej±cy panikê nawet w swych szeregach Megatron...
Autor: rocky
2240 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:58
M³ody Bruce Wayne (Christiane Bale) by³ ¶wiadkiem morderstwa dokonanego na jego rodzicach. To traumatyczne prze¿ycie odcisnê³o na nim trwa³e piêtno. Marzy tylko o zem¶cie, jednak musi poczekaæ z realizacj± swoich planów. Udaje siê na wschód, gdzie szuka pomocy u mistrza ninja Ra\'s Al- Ghula. Po powrocie do Gotham City w piwnicy swojej posiad³o¶ci odnajduje kostium, który odmieni ca³e jego ¿ycie. Od tej chwili stanie siê kim¶ innym _ Batmanem.
Autor: rocky
2183 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:53
Tango to elegancki policjant intelektualista, nosz±cy drogie garnitury. Cash jest jego przeciwieñstwem. Szef mafii Yves Perret postanawia zem¶ciæ siê na nich za przeszkadzanie w interesach. Nie zamierza ich zabiæ, lecz upokorzyæ. Nakazuje swemu wspó³pracownikowi, Requinowi, by ¶ci±gn±³ policjantów w pu³apkê. Zostaj± oskar¿eni o zamordowanie agenta FBI. Skazani, trafiaj± do tego samego wiêzienia, sk±d udaje im siê uciec. Postanawiaj± rozprawiæ siê z lud¼mi, którzy wrobili ich w morderstwo.
Autor: rocky
2179 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 25.03.2008, 17:50
10000 lat temu jedna burza zmieni³a oblicze naszej planety. Czy mo¿e siê to powtórzyæ?
Klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid) od dawna przepowiada³ nadej¶cie kolejnej epoki lodowcowej, ale nawet nie przypuszcza³, ¿e stanie siê to jeszcze za jego ¿ycia. Gdy gwa³towne zmiany klimatyczne powoduj± klêski ¿ywio³owe na niespotykan± dot±d skalê, a ca³ym globem wstrz±saj± gigantyczne trzêsienia ziemi, huragany i powodzie, Hall okazuje siê jedynym cz³owiekiem, który mo¿e ocaliæ ¶wiat stoj±cy u progu zag³ady. Przekonuje w³adze, by og³osi³y ewakuacjê ca³ego kraju i wyrusza do skutego lodem Nowego Jorku, by odnale¼æ swego zaginionego syna, Sama (Jake Gyllenhall).
Autor: rocky
1 ... 7 8 9 10 11
baner3
0.052280902862549